Anulowanie wskaźnika WIBOR z umowy kredytowej

Przedmiotem umowy z Kancelarią Prawną jest przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego przed Bankiem, a w przypadku braku uwzględnienia reklamacji przez Bank do reprezentowania przed Rzecznikiem Finansowym w pozasądowym postępowaniu dotyczącym rozwiązania sporu z Bankiem, a w kolejnym etapie reprezentowania przed Sądem.

Chodzi o zakwestionowanie ważności i skuteczności poszczególnych zapisów umowy kredytowej z Bankiem w szczególności zapisów dotyczących ustalania oprocentowania opartego na wskaźniku WIBOR i wynagrodzenia Banku oraz doprowadzenie do zawarcia ugody na drodze polubownej lub sądowej.

Przesłanki do podjęcia takich działań:

  • Abuzywność zapisów umowy – jednostronna umowa zabezpiecza tylko Bank
  • WIBOR – sztuczny wskaźnik kreowany na nieistniejących transakcjach międzybankowych, banki pożyczają pieniądze między sobą dużo taniej, i jest to dodatkowy zysk banku
  • Brak zgodności z zapisami Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. (BMR)
  • brak należytego spełnienia obowiązku informacyjnego przy udzielaniu kredytu

Więcej dowiesz się podczas rozmowy ze mną, skontaktuję się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie - Do usłyszenia